Management Team

Managing Director – Mr. Mahesh Prasad Sharma

CEO & Founder – Mr. Ravi Kant Sharma

G.M. Accounts – Mr. Abhishek Kumar Sharma

G.M. Marketing – Mr. Sandeep Kumar Sharma