Management Team

Mr. M. P. Sharma ( Managing Director)

Mr. Ravi Kant Sharma (CEO & Founder)

Mr. Abhishek Kumar Sharma (Executive Accounts)

Mr. Rohit Kumar Sharma (Site Engineer)

Mr. M. P. Sharma

(Managing Director)

Mr. R. K. Sharma

(CEO & Founder)

Mr. Abhishek Kr. Sharma

(Executive - Accounts)

Mr. Rohit Kr. Sharma

(Site Engineer)